top of page

Privacy-beleid JeroenBosch Koor

 

Inleiding

Deze Privacy-verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die het JeroenBosch Koor verwerkt van haar leden, vrienden, sponsoren en/of andere geïnteresseerden.

 

Met ingang van 25-05-2018 is een Europese verordening vastgesteld. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De verordening is bekend onder de titel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


De AVG is bindend voor alle organisaties of bedrijven die gegevens opslaan of verwerken  die tot een natuurlijk persoon te herleiden zijn.
De vereniging JeroenBosch Koor valt daar ook onder.
Algemeen uitgangspunt is dat personen door de betreffende organisatie geïnformeerd worden over de registratie.

Koorleden hebben reeds persoonsgegevens aan het JeroenBosch Koor verstrekt. Zij worden door middel van -digitale- verstrekking van deze privacy- verklaring geïnformeerd  omtrent de registratie. Zoals bepaald in art.9 kunnen zij opmerkingen en/of bezwaren maken. Nieuwe leden verstrekken hun gegevens door het invullen van het aanmeldingsformulier en worden door middel van dit formulier tevens geïnformeerd over deze privacy- verklaring.  Door ondertekening geven zij uitdrukkelijk toestemming om hun persoonsgegevens in lijn met de doelstelling van de vereniging en de Privacy- verklaring te verwerken.
Het JeroenBosch Koor adviseert de leden om de  Privacy- verklaring door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie. De Privacy-verklaring is permanent gepubliceerd op de website.

 

1. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Het JeroenBosch Koor te ‘s-Hertogenbosch onder de naam Gemengd Koor Jeroen Bosch ingeschreven bij de KvK onder nummer 805286238. Betreft een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De secretaris, ledensecretaris en penningmeester beheren vanuit de functie in de vereniging de gegevens.

https://www.jeroenboschkoor.nl

Benedictijnenborch 21, 5241 KR Rosmalen T: +31653202772

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van het JeroenBosch Koor en is bereikbaar via info@jeroenboschkoor.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt het JeroenBosch Koor en voor welk doel

2.1. In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.1.1. Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, datum van lidmaatschap
2.1.2. Adresgegevens eventueel postadres
2.1.3. Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2. Het JeroenBosch Koor verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

2.2.1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. van instanties, voor verstrekking van aangevraagde informatie of het afhandelen van verkregen informatie.
2.2.2. Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres worden gebruikt voor het versturen van e-mail met uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het JeroenBosch Koor.
2.2.3. Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

2.3. Binnen het bestuur worden gegevens als volgt bewaard:

2.3.1. De secretaris heeft het archief in zijn/haar beheer
2.3.2. De ledensecretaris heeft het overzicht met persoons-, adres- en e-mailgegevens in zijn/haar beheer.
2.3.3. De penningmeester heeft de bankgegevens in zijn/haar beheer.

 

3. E-mail berichtgeving

Het JeroenBosch Koor gebruikt naam en e-mailadres om een account aan te maken en om e-mailberichten met informatie toe te zenden over activiteiten, diensten en andere informatie met betrekking tot het lidmaatschap van het koor. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door leden door te verzoeken het emailadres te laten verwijderen uit de administratie. Dan ontvangt het koorlid geen informatie meer via e-mail en ook niet per post.

 

4. Website

Het JeroenBosch Koor verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Bij vragen, neem contact op via info@jeroenboschkoor.nl

 

5. Cookies

Het JeroenBosch Koor gebruikt alleen technische cookies en functionele cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of Smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor de webmaster om de website te optimaliseren.

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Het JeroenBosch Koor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JeroenBosch Koor) tussen zit.

De webmaster van het JeroenBosch Koor is verantwoordelijk voor de technische kant van de website en heeft passende technische maatregelen genomen in kader van AVG.

 

7. Bewaartermijnen

Het JeroenBosch Koor verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal tien jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens behalve de naam vernietigd. 

 

8. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

8.1. Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft het JeroenBosch Koor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen m.b.t. bereikbaarheid en de onmogelijkheid voor derden om bestanden te raadplegen.

8.2. De website is aangepast aan de voorschriften van de AVG. Persoonsgegevens bevinden zich altijd in het besloten deel van de website.

8.3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

 

9. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

9.1. Via de secretaris van het JeroenBosch Koor info@jeroenboschkoor.nl kan een verzoek gedaan worden om eigen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het bestuur zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst wordt hierover informatie gegeven aan indiener van het verzoek.

9.2. Indien bezwaar maken nodig is tegen de (verdere) verwerking van de eigen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 kan eveneens contact opgenomen worden met de secretaris.

9.3. Bij klachten over de wijze waarop het JeroenBosch Koor de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan contact opgenomen worden met de voorzitter van het JeroenBosch Koor .

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacy-verklaring kunnen worden gericht aan het secretariaat ( info@jeroenboschkoor.nl )

 

10. Wijzigingen

Deze Privacy-verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Het JeroenBosch Koor adviseert U regelmatig de Privacy-verklaring te bekijken.

  • Facebook Social Icon
bottom of page